Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Monitorizarea factorilor de risc din mediul de viaţă și de muncă

Compartimentul de igiena mediului îşi axează activitatea în jurul protejării unui mediu sanogen şi a unui habitat uman cât mai sănătos prin activităţi specifice  de monitorizare a factorilor de risc din mediul de viaţă (apă potabilă, ape îmbăiere, poluare atmosferică, intoxicaţii neprofesionale cu agenţi chimici, monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie infantilă, managementul deşeurilor medicale).

În cadrul acestui compartiment se desfăşoară şi activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi se elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare.
 

Activitatea compartimentului:

 • Se colaborează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile
 • Se asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică.
 • Poluarea mediului, reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale lumii, ce-şi pune amprenta negativă asupra existenţei şi pune sub semnul întrebării viitorul omenirii.  
 • Supravegherea calităţii apei de băut prin monitorizare continuă este una dintre cele mai importante activităţi ale acestui compartiment, o activitate continuă şi susţinută.
 • Monitorizarea zonelor de îmbăiere naturale neamenajate, prin recoltare periodică de probe de apă
 • Rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală – prin colaborare şi schimb de date cu Agenţia de Protecţie a Mediului)

Activitatea compartimentului de igiena alimentației

1. Participă la eliberarea diferitelor acte, conform Ordinului nr.1030/2009, pentru unități care desfășoară activități cu risc în județul Harghita, în domeniul alimentar:

 • autorizații sanitare
 • notificări:
  • asistență de specialitate (pentru obiective în fază de proiect: construcție, amenajare, modificări)
  • certificarea conformității (pentru obiective în funcțiune)
 • informări, notificări la diferite solicitări adresate pentru instituție, în domeniul alimentar

2. Monitorizări în cadrul Programului Naţional de Sănătate, obiectivul cu tema: “Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție”.

 • monitorizarea nivelului de iod din sarea iodatã pentru consum uman: etichetarea, analiza de laborator a sării iodate comercializate în județ.
 • monitorizarea consumului de aditivi alimentari: obiceiuri privind alimentația, controlul unor aditivi adăugați în alimente.
 • evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială: alimente pentru copii, alimente dietetice pentru scopuri medicale (diabetici, sportivi, etc.), monitorizarea produselor
 • monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii: informarea corectă a consumatorilor (etichetare) , monitorizarea produselor (în special ceaiuri, condimente uscate, etc.) comercializate în județ
 • monitorizarea comercializării, etichetării și calităţii suplimentelor alimentare: o categorie specială a alimentelor, care pot fi în formă de capsule (ex.vitamine), uscate (ceaiuri speciale), etc.
 • evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele: monitorizarea acestora, recoltare probe pentru analize de laborator a unor ambalaje, vase utilizate pentru scop alimentar
 • monitorizarea apelor minerale și apelor de masă îmbuteliate (carbogazificate și necarbogazificate): controlul unităților, analiza de laborator al apelor îmbuteliate
 • monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe: aceste alimente necesită notificare specială, conținutul subtanțelor adăugate sunt menționate pe etichetele acestora; recoltarea unor probe pentru analize de laborator
 • evaluarea stării de nutriție si a alimentaţiei populației: chestinare întocmite privind obiceiurile de alimentație și despre starea de sănătate a diferitelor categorii de persoane
 • rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din jud.Harghita: în cazul unor toxiinfecții alimentare, un grup de specialiști efectuează controale și recoltează probe pentru identificarea agentului patogen și prevenirea altor cazuri de îmbolnăviri
 • monitorizarea anumitor contaminanti din mirodenii uscate, ierburi aromatice uscate: recoltarea probelor pentru analize specifice de laborator

Igiena colectivităților de copii/tineret are ca obiectiv supravegherea stării de sănătate a copiilor şi a tinerilor din colectivităţile de învățământ şi a factorilor care o determină.

 Principalele activităţi prin care se urmăreşte realizarea acestor obiective sunt:

 1. Notificarea şi autorizarea unităţilor de învăţământ: urmăreşte să evidenţieze acele elemente care contribuie la păstrarea sănătătii sau determină apariţia bolii. Pentru confortul elevilor şi al personalului didactic trebuie respectate normele igienico-sanitare impuse de Ord. M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 2. Implementarea metodologiilor, monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării metodologiilor de supraveghere și monitorizare a dezvoltării fizice și a sănătății copiilor și tinerilor din cadrul Programelor Naționale de Sănătate, prin:
  • examene de: bilanț, triaj și dispensarizare;
  • monitorizarea şi supravegherea stării de sănătate orală a elevilor din unitățile de învățământ;
  • supravegherea respectării normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor - creşe, grădiniţe, şcoli;
  • evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance Initiative" (COSI);
  • identificarea, cuantificarea și monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (YRBSS-CDC);
  • evaluarea stării de bine a elevilor.
 3. Efectuarea de prestații și servicii de sănătate publică.
 4. Elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a copiilor și tinerilor.
 5. Alte activități destinate priorităților locale.

În atenția organizatorilor activităților de tip tabere pentru copii și tineri

Medicina muncii înseamnă supravegherea stării de sănătate și a bolilor profesionale

Activitatea compartimentului:

 • Activități de consultanță și prestații de specialitate
 • Monitorizarea condițiilor igienico-ocupaționale, eliberarea notificărilor pentru unități industriale
 • Documentația necesară pentru elaborarea notificării:
 1. memoriu tehnic;
 2. planul de situație cu încadrarea în zonă;
 3. schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;
 4. actul de înființare al solicitantului;
 5. acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului;
 6. chitanța de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică.
 • Evaluarea factorilor de risc/noxe – la solicitarea diverselor unități economice prin determinări, cu aparatură modernă, în colaborare cu Laboratorul de toxicologie industrială; eliberarea Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă
 • Documentație necesară pentru eliberarea Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă:

 • cerere
 • raport de medicina muncii privind sănătatea lucrătorilor
 • determinări toxicologice și microbiologice în funcție de existența noxelor menționate în cerere
 • rezultatele determinărilor existente
 • Determinarea/evaluarea factorilor de microclimat
 • Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuși la pesticide
 • Consultanță de specialitate – privind supravegherea sănătății a lucrătorilor conform H.G.nr. 355/2007 și H.G.nr. 1169/2011
 • Cercetarea și declararea cazurilor semnalate de îmbolnăviri profesionale
 • Actualizarea evidenţei cazurilor de silicoză din judeţ, prin confruntarea datelor noastre cu evidenţa la nivelul medicilor de familie şi raportarea datelor obţinute, la Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
 • Verificării respectării prevederilor OUG nr. 96/2003 referitoare la protejarea angajatelor gravide în raport cu factorii de risc ocupaționali
 • Alcătuirea Comisiei de medicina muncii în caz de contestări – privind inaptitudinea angajaților pentru exercitarea profesiei
 • Programul Național II, privind protejarea sănătății si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă, factorilor de risc ocupaționali:
  1. Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor;
  2. Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații;
  3. Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilena și tetracloroetilena (percloretilena);
  4. Riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la personalul angajat în unitățile sanitare din România;
  5. Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală profesională.