Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile

Constituie un ansamblu de activități epidemiologice derulate în vederea prevenirii bolilor transmisibile, prin vaccinarea copiilor și a grupelor populaționale la risc, supravegherea și controlul principalelor boli transmisibile cu risc epidemiologic crescut, în vederea limitării răspândirii acestora, prin depistarea precoce, instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă, activități epidemiologice în situații de urgență, supravegherea și controlul unor boli considerate probleme de sănătate publică precum HIV/SIDA, tuberculoza și infecțiile asociate asistenței medicale.

Obiectiv:

Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:

 • populației la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
 • grupelor populaţionale la risc.

 

1. Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare

Vârsta recomandată Tipul de vaccinare Comentarii

primele 24 de ore

2-7 zile

Vaccin hepatitic B (Hep B)*1)
Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)

în maternitate

2 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis    
acelular-poliomielitic-Haemophilus 
B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat*2)

medicul de familie
4 luni Vaccin diftero-tetano-pertussis    
acelular-poliomielitic-Haemophilus 
B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat*2)     
medicul de familie
11 luni  Vaccin diftero-tetano-pertussis    
 acelular-poliomielitic-Haemophilus 
 B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
 Vaccin pneumococic conjugat*2)     
medicul de familie
12 luni Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) medicul de familie
5 ani Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) medicul de familie
6 ani Vaccin diftero-tetano-pertussis  
acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)
medicul de familie
14 ani Vaccin diftero-tetanic pentru adulţi/   
vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
medicul de familie

NOTĂ:

*1) În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere, copiilor născuţi din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

 

Vârsta recomandată Tipul de vaccinare Comentarii
6 săptămâni  Vaccin diftero-tetano-pertussis    
acelular-poliomielitic-Haemophilus 
B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
doza I                             
medicul de familie
30 de zile de
la prima doză
Vaccin diftero-tetano-pertussis    
acelular-poliomielitic-Haemophilus 
B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
doza II                            
medicul de familie
30 de zile de 
la a doua doză
Vaccin diftero-tetano-pertussis    
acelular-poliomielitic-Haemophilus 
B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
doza III                           
medicul de familie

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.

*2) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.

 

2. Vaccinarea grupelor populaţionale la risc

Tipul de vaccinare  Grupe populaţionale la risc
 Vaccin diftero-tetanic pentru    
 adulți (dT)sau Anatoxină tetanică
 adsorbită (VTA)în situațiile în  
care dT nu este disponibil        
gravide
HPV*1)   fete din grupa de vârsta
11 - 14 ani             
vaccinul gripal persoanele din grupele  
populaţionale la risc   
stabilite de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii,   
conform metodologiei    
Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
(ROR)                          
contacţii din focar
alte vaccinări aprobate de
Ministerul Sănătăţii şi   
aplicabile în situaţii    
epidemiologice deosebite  
şi/sau în urgenţe de      
sănătate publică de       
importanţă internaţională 
persoane cu susceptibilitate
crescută, indiferent de     
antecedentele vaccinale sau 
de boală infecţioasă        
(campanii de tip catch-up,  
mopping-up sau follow-up),  
personalul din cadrul       
instituţiilor cu reţele     
sanitare proprii care       
desfăşoară misiuni la       
frontieră sau în afara      
graniţelor ţării, imigranţi,
refugiaţi, azilanţi         

Notă:

*1) vaccinarea HPV pentru prevenirea infecției cu HPV:

a) se realizează la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate şi trimestrial se va solicita direcţiei de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;

b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;

c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti HPV;

d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentur fetele din grupa de vârstă 11-14 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinare.

 

Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din DSP:

 1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;
 2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistența primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;
 3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;
 4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel judeţean, respectiv al municipiului București şi transmiterea acestuia la CNSCBT;
 5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum şi a asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;
 6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi raportare a vaccinărilor;
 7. identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, a grupelor populaţionale la risc, în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau în urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională, dispunerea şi organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare, prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;
 8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
 9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în RENV și în formularele standard;
 10. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la CNSCBT;
 11. participarea la sesiuni de instruire (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de CNSCBT şi/sau structurile de specialitate de la nivel regional;
 12. asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti;
 13. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu;
 14. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului naţional de vaccinare;
 15. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional către unităţi de specialitate pentru implementarea unor activităţi din cadrul Programului naţional de vaccinare, inclusiv pentru situațiile în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unitățile sanitare cu paturi a copiilor abandonați;
 16. raportarea lunară și trimestrială a consumului şi stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal, pentru care aceste activităţi se realizează săptămânal în sezon;
 17. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare.

 

Obiectiv:

Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.

Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:

 1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;
 2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
 3. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivități, respectiv la apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigației epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecţioase, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară și raportarea acestora;
 4. realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;
 5. desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în funcție de situația epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;
 6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor, pentru vaccinările efectuate în focare de boală transmisibilă și/sau în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și altele asemenea prevăzute în Programul naţional de prevenire, supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare;
 7. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacţii cazurilor acordate în cadrul programului;
 8. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei;
 9. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi control bolilor transmisibile;
 10. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă și acțiuni de depistare activă;
 11. depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor naţionale, participarea la verificarea și investigarea locală a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislația în vigoare;
 12. asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;
 13. asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme de epidemiologie;
 14. organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către DGAMSP;
 15. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP conform metodologiilor de derulare a studiilor;
 16. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP;
 17. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc.

 

Obiective:

 • reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA precum şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
 • reducerea morbidităţii asociate prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA.

Activităţi în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV/SIDA la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene:

 1. efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA la femeile gravide şi persoanele din grupele de risc pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV 1+ 2;
 2. confirmarea infecţiei HIV/SIDA pentru gravidele şi persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA prin testare Western blot;
 3. îndrumarea gravidelor şi persoanelor din grupele de risc cu rezultat pozitiv la testare către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea evaluării clinico-imunologice;
 4. distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unităţile sanitare implicate în testarea infecţiei HIV/SIDA;
 5. colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecţiei HIV/SIDA, analiza rezultatelor şi transmiterea indicatorilor, precum şi a rezultatelor analizei efectuate către Unitatea de asistenţă tehnică şi management;
 6. colectarea fişelor de raportare a cazurilor noi de HIV şi transmiterea acestora Compartimentului de monitorizare şi raportare a infecţiei HIV din cadrul Institului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”;
 7. organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare -educare -comunicare;
 8. distribuirea seringilor de unică folosinţă şi acelor necesare activităţilor de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecţiei HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile către unităţi sanitare care derulează programul;
 9. estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide şi ELISA HIV 1+ 2 pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA pentru activitatea proprie şi pentru activităţile din unităţile sanitare implicate în screeningul infecţiei HIV/SIDA şi transmiterea acestuia către Unitatea de asistenţă tehnică şi management;

 

Obiective:

 • reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB;
 • menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie;
 • tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
 • menţinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.

Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică:

 1. efectuarea, în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA, testarea HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză, pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV;
 2. coordonarea investigaţiei epidemiologice și a măsurilor de control în focarele cu minimum 3 cazuri și la apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate;
 3. raportarea la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivități, precum și apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, pe formularul furnizat de CNSCBT;
 4. colaborarea cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;
 5. monitorizarea la nivel judeţean derularea activităților acestui domeniu, în colaborare cu medicul coordonator judeţean TB;
 6. asigurarea, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, repartiţia fondurilor alocate programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ;
 7. asigurarea, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, corectitudinea în înregistrarea și raportarea datelor epidemiologice prvind infecția TB, precum și a indicatorilor specifici programului.

 

Obiectiv:

Creşterea calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului prin reducerea riscului de apariţie a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Activităţi implementate la nivelul D.S.P.:

 1. realizarea evaluării activităţilor specifice Programului naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi de monitorizare a utilizării antibioticelor, în conformitate cu metodologiile specifice;
 2. centralizarea datelor epidemiologice referitoare la supravegherea în sistem sentinelă a infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul unităţilor sanitare care derulează programul în conformitate cu metodologia specifică;
 3. instruirea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate cu metodologia transmisă;
 4. participarea personalului medical la cursurile de formare profesională organizate pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi monitorizarea utilizării antibioticelor;
 5. participarea la studiul de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu metodologia.